Belangrijkste begrippen

Begrippen omtrent het 24 Uurszorgloket

Op onze website komt u een aantal begrippen tegen die mogelijk nog onbekend  voor u zijn. Hieronder leggen wij de belangrijkste begrippen aan u uit.

Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)
Algemene dagelijkse levensverrichtingen zijn activiteiten die een ieder in het dagelijks leven uitvoert. Hierbij kan gedacht worden aan opstaan, aankleden, drinken, eten, boodschappen doen en naar het toilet gaan.

De algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) worden daarnaast gebruikt om een goede inschatting te kunnen maken in hoeverre iemand in staat is om zelfstandig te kunnen blijven wonen. De zorgverleensters die het 24 Uurs Zorgloket inzet, bieden ondersteuning en begeleiding bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Lees hier meer over algemene dagelijkse levensverrichtingen.

BIG register
In het BIG-register is vastgelegd welke werkzaamheden een zorgverleenster wel of juist niet mag uitvoeren tijdens de uitoefening van haar beroep. Het BIG-register maakt onderdeel uit van de wet BIG. Deze wet zorgt ervoor dat patiënten beschermd worden tegen onzorgvuldig en niet deskundig handelen.

Budgethouder persoonsgebonden budget (PGB)
Wanneer de zorgbehoevende een persoonsgebonden budget (PGB) heeft verkregen, bent u eigenlijk direct een budgethouder van het PGB. Kortom, de zorgbehoevende welke een PGB heeft verkregen is de budgethouder.

Lees hier meer over het persoonsgebonden budget.

CAK
Het CAK zorgt ervoor dat u inzicht heeft in de hoogte van uw eigen bijdrage van de zorg. CAK staat voor Centraal Administratie Kantoor en voert in opdracht van de overheid, regelingen uit. Deze regelingen en wetten vertalen zij naar begrijpelijke zorgverlening.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Het Centrum Indicatiestelling Zorg is verantwoordelijk voor de zogenaamde zorgindicatie. Via het CIZ kunt u een zorgindicatie aanvragen. Zij bepalen dan ook of iemand in aanmerking komt voor zorg.

Lees hier meer over de zorgindicatie.

Informele zorg
Onder informele zorg wordt de zorg verstaan die wordt uitgevoerd door mantelzorgers of vrijwilligers. Van informele zorg is bijvoorbeeld spraken wanneer mantelzorgers ondersteuning bieden bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Informele zorgverleensters zijn ook niet verplicht om in het bezit te zijn van een diploma.

Indien voorbehouden- of risicovolle handelingen noodzakelijk zijn dient hiervoor een formele zorginstantie voor ingeschakeld te worden. 

Inspectie gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Het IGJ is een instantie die toezicht houdt op de verpleeghuiszorg en thuiszorg.

Lees hier meer over het IGJ.

Indicatiebesluit
In eerste instantie vraagt u via het CIZ een zorgindicatie aan. Na enige tijd ontvangt u uitsluitsel over uw aanvraag. Dit is het zogenaamde indicatiebesluit. In het indicatiebesluit staat beschreven welke zorg nodig is en op hoeveel zorg u recht heeft.

Individuele begeleiding
Onder individuele begeleiding verstaan wij ondersteuning bij het leggen van sociale contacten, administratie en algemene dagelijkse levensverrichtingen. Van individuele begeleiding is met name sprake wanneer iemand lijdt aan een vorm van dementie. Extra individuele begeleiding kan dan van groot belang zijn om dagelijkse zaken te regelen.

Persoonlijke verzorging
Onder persoonlijke verzorging verstaan wij hulp die wordt aangeboden bij het aankleden, douchen, wassen en overige uiterlijke verzorging.

Huishoudelijke begeleiding
Onder huishoudelijke begeleiding verstaan wij de begeleiding bij licht huishoudelijke taken. Hierbij kunt u denken aan stofzuigen, wassen, boodschappen doen en koken. Wanneer licht huishoudelijke taken niet meer zelfstandig uitgevoerd kunnen worden is het prettig wanneer de zorgverleenster deze voor u uit handen neemt.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Met behulp van een persoonsgebonden budget kunt u zelf zorg inkopen bij een zorgaanbieder naar keuze. In de meeste gevallen is de bemiddeling bij 24 uurs zorg via het 24 Uurs Zorgloket volledig te betalen vanuit het persoonsgebonden budget.

Lees hier meer over het persoonsgebonden budget.

Respijtzorg
Voor mantelzorgers is het vaak een zware en tijdrovende klus, om naast hun normale werkzaamheden, ook de werkzaamheden voor een zorgbehoevende op zich te nemen. Het komt hierdoor regelmatig voor dat mantelzorgers overbelast worden. Wanneer dit het geval is kan de zorg tijdelijk overgenomen worden door iemand anders. Dit noemen we respijtzorg.

Sociale Verzekeringsbank
De sociale verzekeringsbank (SVB) is een zelfstandig bestuursorgaan die verschillende volksverzekeringen en voorzieningen beheert en uitvoert  voor diverse overheidsinstanties.

WMO
WMO staat voor wet maatschappelijke ondersteuning. De wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat gemeentes ondersteuning kunnen bieden. Dit met als uiteindelijke doel om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

WLZ
WLZ staat voor wet langdurige zorg. Wanneer iemand zorg nodig heeft dan is diegene daarvoor verzekerd vanuit de wet langdurige zorg.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator is een persoon die fungeert als schakel tussen zorgverleners, cliënt, en de zorginstelling. Iedere zorgbehoevende krijgt een zorgcoördinator toegewezen. In opdracht van het 24 Uurs Zorgloket helpen zij zorgbehoevende met eventuele vragen.

Zorgovereenkomst
Wanneer u 24 uurs zorg aan huis via 24 Uurs Zorgloket aanvraagt, wordt er vooraf altijd een zorgovereenkomst afgesloten. Samen met de zorgverleenster maakt u afspraken over salaris, werktijden, werkzaamheden etc. Deze afspraken worden vastgelegd in de zorgovereenkomst. De zorgovereenkomst wordt ingeleverd bij het zorgkantoor.

Zorgkantoor
Het zorgkantoor zorgt ervoor dat de zorgbehoevende de zorg krijgt die aansluit bij de behoeftes. Dit doen zij alleen voor zorgbehoevende die verzekerd zijn, een indicatiebesluit heeft ontvangen en heeft aangegeven de zorg in natura te willen ontvangen. Let op: iedere regio heeft zijn eigen zorgkantoor. Controleer daarom goed bij welk zorgkantoor u terecht kan.

Zorg op maat
Iedereen is verschillend en heeft andere zorg nodig. Zorg op maat wilt zeggen dat wij kijken naar de persoonlijke wensen en behoeften van een zorgbehoevende. Aan de hand hiervan wordt er de juiste zorg ingekocht.

Zorg in natura (ZIN)
Van zorg in natura is sprake wanneer het zorgkantoor, de gemeente of de zorgverzekeraar contact zoekt met de verschillende zorgaanbieders. Zij beslissen welke zorg u krijgt.

Lees hier wat het verschil is tussen zorg in natura en zorg vanuit het PGB.

Zorgzwaartepakket (ZZP)
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft een indeling gemaakt in verschillende zorgzwaartepakketten. In deze zorgzwaartepakketten wordt beschreven welke zorg nodig is en hoeveel uur in de week hier gemiddeld voor beschikbaar zijn. Aan de hand hand van de zorgzwaartepakketten kan bepaald worden welke zorg het beste bij de behoeftes past. Dit wordt ook wel de zorgzwaarte genoemd.

Lees hier meer over zorgzwaartepakketten.