Extra Kosten Thuis: wat zijn het en kom ik in aanmerking?


Bron: https://naar-keuze.nl/ekt

Soms heeft iemand er veel baat bij om thuis te wonen. Daarom heeft de wetgever een aantal uitzonderingssituaties opgenomen in artikel 5.3 van de Regeling Langdurige Zorg.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor Extra Kosten Thuis?

Vanaf 1 juli 2018 is EKT beschikbaar voor iedereen met Wlz-zorg thuis en:

 • zorg vanuit een modulair pakket thuis (mpt) of een persoonsgebonden budget (pgb);
  voor wie het beschikbare aantal uren / budget aantoonbaar te krap is. 

Hoe wordt Extra kosten thuis geregeld?

Pgb-houders moeten een budgetplan inleveren bij hun zorgkantoor. Het zorgkantoor toetst vooraf of het extra budget nodig is. 

Voor mensen met een modulair pakket thuis (mpt) stelt de zorgaanbieder vast hoeveel zorg nodig is. Het zorgkantoor toetst dit achteraf. 

Mensen die tot een van deze doelgroepen horen, beschikken over een Wlz-indicatie en die niet uitkomen met het toegewezen basisbudget mogen maximaal 125% van het basisbudget worden toegekend (eventueel inclusief invasieve of non-invasieve ademhalingstoeslag). Dit gebeurt in overleg met het zorgkantoor. Deze toeslag wordt extra kosten thuis (EKT) genoemd.

Wanneer heb ik geen recht op EKT?

De toeslag EKT is niet van toepassing op deze doelgroepen als de cliënt:

 1. in een geclusterde woonvorm verblijft (kleinschalig wonen). Binnen een geclusterde woonvorm kan de zorg efficiënter georganiseerd worden dan wanneer een cliënt alleen woont;
 2. onderdeel uitmaakt van een gezin waar meerdere kinderen of personen aanspraak maken op zorg zoals beschreven onder artikel 5.3. In deze situaties is in redelijkheid te verwachten dat er enige doelmatigheid kan worden bereikt bij de in te zetten zorg. (Het wordt dus niet als redelijk beschouwd dat voor elk kind of persoon gerekend wordt met 125%);
 3. in aanmerking komt voor Palliatieve Thuiszorg, meerzorg of een persoonlijk assistentie budget. De toeslag EKT is voorliggend aan deze andere toeslagen. Er is geen stapeling van EKT met meerzorg of het persoonlijk assistentiebudget mogelijk;
  de leeftijdgrens heeft overschreden van 23 jaar (3a) respectievelijk 18 jaar (3b). Zorgkantoren beoordelen uiterlijk 6 weken voor het bereiken van deze leeftijdgrens of en hoe de noodzakelijke zorg kan worden gecontinueerd.
 4. Het is niet toegestaan om EKT met ZP-meerzorg of het persoonlijk assistentie budget te stapelen. 
   

Wat is de hoogte van het EKT budget?

Maximaal 25 % bovenop het bedrag/ aantal uren zorg dat hoort bij het geïndiceerde zorgprofiel (ZZP).

Hoe vraag ik EKT aan?

De cliënt of diens vertegenwoordiger dient een aanvraag in bij het zorgkantoor. Hij/zij schrijft een brief met een motivatie waarom de cliënt niet uitkomt met het beschikbaar aantal uur (ZIN) of het beschikbare PGB. U voegt een overzicht van inzet uren zorg/budgetplan toe waaruit blijkt dat u uren/ geld te kort komt.

Kan ik alle zorg regelen/ betalen met een EKT?

Nee, alleen formele zorgverleners kunnen betaald worden met het extra budget dat u ontvangt op grond van deze regeling. U kunt dus niet informele zorg uit dit extra budget betalen. Uiteraard kunnen informele hulpverleners wel uit het ‘standaard’ PGB dat hoort bij de afgegeven indicatie (zorgprofiel) betalen. Zo worden de zorgverleners die 24 uur zorg verlenen betaald uit het ‘standaard’ PGB pakket. De reguliere thuiszorg kan betaald worden vanuit de EKT-regeling.

Neem contact met uw contactpersoon van 24 Uurs Zorgloket op om te kijken wat er bij jullie mogelijk is of bel 0800 – 64 44 44 44 of mal info@24uurszorgloket.nl