Gedragscode 24 Uurs Zorgloket


De door het 24 Uurs Zorgloket bemiddelde verzorgster dient zich te gedragen volgens deze gedragscode, die is vastgesteld door het 24 Uurs Zorgloket te ‘s Hertogenbosch.

Dit geldt voor alle activiteiten en vormen van behandeling, zorg en dienstverlening die worden aangeboden binnen en buiten de muren van het 24 Uur Zorgloket.

Het doel van deze gedragscode is dat iedereen, medewerker, cliënt of ieder ander die in ruimste zin des woord betrokken is tot de werkrelatie zich veilig kan voelen en geen belemmering zal hebben op de werkzaamheden.

Algemeen

De verzorgster, de bezoeker, de klant en het 24 Uurs Zorgloket zijn verplicht zorgvuldig om te gaan met alle informatie die hen bekend is of wordt met betrekking tot elkaars persoonlijke levenssfeer. Ze zijn in het bijzonder met betrekking tot de medische gegevens en de behandeling van Bewoners, verplicht geheimhouding te betrachten tegenover een ieder, behoudens voor zover dit binnen het kader van hun normale beroepsuitoefening en de behandeling noodzakelijk of wenselijk is.

Rust na werktijd conform Arbeidstijdenwet en contract met zorgbureau.                                                                                  

Overig

1) De medewerker behandelt de cliënt op een respectvolle manier en houdt rekening met elkaar. Het 24 Uurs Zorgloket tolereert geen enkele vorm van seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat of elk ander ongewenst gedrag. De medewerker accepteert geen agressieve gedragingen van deelnemers of cliënten en neemt zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.

2) Het gebruik van alcohol en drugs is tijdens het uitvoeren van werkzaamheden bemiddelt door het 24 Uus Zorgloket niet toegestaan. Tevens is gebruik van deze middelen voorafgaand aan werkzaamheden via het 24 Uurs Zorgloket niet toegestaan.

3) Medewerkers respecteren de eigendommen van de cliënten en gaan met alle zorgvuldigheid om met eigendommen van anderen om.

4) Het gebruik van bankpas, portemonnee of andere financiële middelen van de cliënt is verboden, met uitzondering van het huishoudgeld dat wekelijks contant overhandigt wordt aan de verzorgster door contactpersoon van de cliënt of cliënt zelf. Verzorgster dient via kassabonnen te laten zien waar het geld voor gebruikt is.

5) Tijdens het werk via het 24 Uurs Zorgloket zijn er kledingvoorschriften waaraan de medewerker dient te voldoen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich kleden, passend en representatief voor de functie. Het is niet toegestaan aanstootgevende kleding te dragen, te denken aan korte rokjes, korte broeken, laag uitgesneden T-shirts of T-shirts waarbij de schouders zichtbaar zijn. Daarnaast dienen eventuele piercings en tatoeages bedekt te worden.

6) Diefstal is te allen tijde niet toegestaan en naast persoonlijke sancties zal hier tevens aangifte bij de politie van gedaan worden.

7) Het is voor de verzorgster niet toegestaan om bezoek uit te nodigen op het adres van de opdrachtgever. Dit is alleen toegestaan indien de opdrachtgever en/of contactpersoon van de opdrachtgever hiervan op de hoogte is en daarvoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven. Ook het bemiddelingsbureau 24 Uurs Zorgloket moet tijdig op de hoogte gebracht worden wie er komt en wanneer er bezoek voor de verzorgster aanwezig is. Mocht de verzorgende deze regel niet in acht nemen dan wordt er een boete van € 500,- per dag, dat er zonder overleg een bezoeker aanwezig is, in rekening gebracht.

Medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag in welke vorm dan ook, zijn verplicht dit te melden het 24 Uurs Zorgloket en het Uitzendbureau. 24 Uurs Zorgloket zal elke klacht in de benodigde discretie behandelen en streng doch rechtvaardig handelen om verdere escalatie te voorkomen.

Wanneer meldingen binnenkomen met betrekking tot overtreding van deze gedragsregels kunnen leiden tot maatregelen die in verhouding staan tot de overtreding die is gemaakt.

Evaluatie

Zo vaak als nodig, maar in ieder geval één keer per maand, wordt deze gedragscode geëvalueerd. De rapportage aan de hand van deze evaluatie wordt opgenomen in het dossier van de cliënt en verzorgster en beschikbaar gesteld bij aanvraag tot inzage.

 

Plaats, datum:                                                                             Plaats, datum:

……………………………………………………………..                 ………………………………………………………………..

Handtekening opdrachtnemer:                                                    Handtekening opdrachtgever:

……………………………………………………………..                 ………………………………………………………………..