Regeerakkoord geeft ruimte aan thema’s belangrijk voor budgethouders

Het 24Uurszorgloket volgt de ontwikkelingen voor budgethouders op de voet!

Bron: Per saldo, 10 oktober 2017

In het akkoord dat de komende regeringspartijen hebben bereikt staan een aantal punten die Per Saldo toejuicht. Ze sluiten namelijk goed aan bij het Tienpuntenplan dat wij als belangenvereniging ontwikkelen. Met daarin thema’s die Per Saldo de komende vier jaar gerealiseerd wil zien.
Over het pgb wordt in het regeerakkoord slechts op hoofdlijnen gesproken, met als belangrijk gegeven dat het pgb in alle zorgwetten verankerd blijft.

Goede zorg

Het regeerakkoord spreekt over goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment. In een samenleving waarin iedereen mee kan doen, ongeacht talenten of beperkingen. Uitgangspunten die wij als belangenvereniging van mensen met een pgb van harte onderschrijven. Een aantal punten die wij belangrijk vinden voor een bredere doelgroep, worden in het regeerakkoord toegespitst op specifieke groepen, zoals de ggz of ouderen. Dat vinden wij een gemiste kans

Belangrijke punten voor budgethouders

  • Er wordt geïnvesteerd in onafhankelijke cliëntondersteuning. Samen met gemeenten en zorgkantoren wordt bekeken hoe dit wordt ingezet.
    Per Saldo vindt het noodzakelijk dat cliëntondersteuning voor iedereen, in alle wetten, toegankelijk is en de ondersteuning gemakkelijk vindbaar is. De cliëntondersteuning moet losstaan van financiële of andere belangen, en mag geen schakel zijn in de toegang tot zorg.
  • Een ander punt dat opvalt is dat de regering de administratieve lasten in de zorg wil verlagen. In het regeerakkoord staat dat met zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en toezichthouders door middel van schrapsessies fors wordt ingezet op minder bureaucratie en minder regels. Wij roepen op om ook belangenverenigingen te betrekken bij deze sessies. Zij weten immers heel goed welke regels het meest bureaucratisch zijn.
  • Verder wil het kabinet de financiering van passend onderwijs en zorg eenvoudiger regelen. Een uitgangspunt dat aansluit bij het streven van Per Saldo naar een integraal-pgb, waarbij financiering vanuit het ene domein (zorg) mag worden ingezet in het andere (onderwijs). Maar het mag niet betekenen dat de keuzevrijheid van ouders om zorg te regelen met een pgb in het gedrang komt.
  • Over het i-pgb en de persoonsvolgende bekostiging wordt aangegeven dat de regering de resultaten in de gaten houdt en aan de hand hiervan maatregelen gaat nemen. Per Saldo is betrokken bij deze experimenten en is blij dat er volgend jaar een verbreding van de pilot komt. De pilots persoonsvolgend budget voldoen niet aan het beeld dat Per Saldo van persoonsvolgende financiering heeft. Wij willen volgend jaar uitbreiding van de pilots naar echte persoonsvolgende financiering.
  • Wat betreft de eigen bijdrage in de zorg wordt financiële lastenverlichting beloofd. Om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan komt er een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken voor huishoudens die gebruikmaken van Wmo-voorzieningen. En als een huishouden al een eigen bijdrage betaalt voor Wlz-zorg, dan betaalt het geen eigen bijdrage voor een Wmo-maatwerkvoorziening. Ook de eigen bijdragen voor Wlz-zorg en beschermd wonen (Wmo) worden verlaagd.
  • Met betrekking tot de wooninitiatieven staat in het regeerakkoord dat gemeenten verder worden gestimuleerd om met woningcorporaties afspraken te maken over voldoende en passende woonruimte, met bijzondere aandacht voor kleinschalige en innovatieve wooninitiatieven en doorstroom. Per Saldo is van mening dat dit niet ten koste mag gaan van wooninitiatieven die vanuit de eigen-regie-gedachte-werken en met een pgb willen blijven werken. Daarom gaan wij samen met budgethouders hiervoor een ‘meetlat’ ontwikkelen, waarbij de eigen regie bij wooninitiatieven gewaarborgd en getoetst kan worden.
  • Tot slot is Per Saldo blij dat in het regeerakkoord staat dat de regering met een wetsvoorstel gaat komen om de Wlz ook toegankelijk te maken voor mensen met een ggz-grondslag die langdurige zorg nodig hebben.