Regeling Wlz in 2018 aangepast op onderdelen

Regeling WLZ aangepast

Bron: Per Saldo, 13 december 2017

Komend jaar wijzigen er een aantal regels in de langdurige zorg. Het betreft budgethouders met een pgb-Wlz die terminale zorg of medisch specialistische verpleging nodig hebben.

Palliatief terminale zorg, PTZ (Wlz)

Dit is zorg in de laatste levensfase. Het omvat bijvoorbeeld verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding van de persoon zelf en van zijn of haar naasten. Mensen met Wlz-zorg kunnen PTZ thuis, in een verpleeghuis of in een hospice krijgen. Nu moet voor PTZ thuis nog een zorgprofiel worden aangevraagd bij het CIZ in de vorm van een ZZP-10 VV, dit hoeft straks niet meer. Wanneer het bestaande pgb niet voldoende is, kan onder deze omstandigheden vanaf 1 januari 2018 een aanvulling op het budget worden aangevraagd bij het zorgkantoor. Daarvoor heeft u wel een verklaring van de behandelend arts nodig, waarin staat dat de levensverwachting niet meer drie maanden bedraagt. Met deze zogenoemde ‘terminaliteitsverklaring’ kunt u snel een extra toekenning krijgen en het extra budget direct inzetten. De extra zorg blijft beschikbaar tot het overlijden, zolang de laatste levensfase duurt. De aanvraag van PTZ voor mensen zonder Wlz-indicatie verandert niet. Vanuit Jeugdwet, Wmo en Zvw vraagt u dit aan bij uw zorgverzekeraar.

Medisch specialistische verpleging thuis (Wlz)

Na een ziekenhuisopname kan tijdelijk verpleging thuis nodig zijn waarvoor de medisch specialist verantwoordelijk blijft. Bijvoorbeeld complexe wondverzorging. Dit heette voorheen ‘medisch-specialistische verpleging thuis’ (MSVT), tegenwoordig spreken we van ‘gespecialiseerde verpleging op voorschrift van de medisch specialist’. Deze vorm van verpleging wordt betaald vanuit de Zvw, behalve voor budgethouders met een Wlz-indicatie. In dat geval valt de verpleging onder de Wlz, met daarop één uitzondering per 1 januari 2018. Wanneer u wel een Wlz-indicatie hebt, maar de verpleging onder directe aansturing van de medisch specialist plaatsvindt, dan wordt de verpleging voldaan vanuit de Zvw.

Waar zit het verschil?

Onderscheid moet worden gemaakt tussen directe aansturing van verpleging door de medisch specialist en verpleging op voorschrift van de medisch specialist. Op voorschrift valt onder de Wlz, op directe aansturing onder de Zvw. Van directe aansturing is sprake als de medisch specialist aangeeft dat hij het direct wil weten als er wat gebeurt, dus ook als de medisch specialist hier ’s nachts wakker voor gebeld moet worden. Van op voorschrift is sprake als de medisch specialist vooraf aangeeft wat er moet gebeuren, maar niet direct op de hoogte gehouden hoeft te worden en dit overgelaten kan worden aan bijvoorbeeld de huisarts.