Kamer wil budgethouders portaal PGB snel invoeren

Bron: Per Saldo 23 December 2016

Budgethouders portaal voor PGB snel invoeren

Even ter opfrissing van het geheugen; Wat beoogt de overheid met het Budgethoudersportaal?

De Tweede Kamer heeft in juni al besloten dat er een nieuw, goed werkend portaal moet worden gebouwd waarmee de budgethouder pgb gemakkelijk zelf zijn zaken omtrent het Persoons Gebonden Budget (PGB) kan regelen. Bijvoorbeeld voor het indienen van declaraties voor genoten zorg, het inzien van het budget en het doorgeven van wijzigingen in zijn situatie.De budgethouder krijgt een belangrijke rol in het formuleren van het programma van eisen voor de voorkant, gemeenten en zorgkantoren voor de achterkant van het nieuwe systeem.

DWS als bouwer van het nieuwe budgethoudersportaal

De staatssecretaris heeft gekozen voor DSW als bouwer van het nieuwe budgethoudersportaal. Dit systeem zal het huidige SVB-trekkingsrechtensysteem gaan vervangen. De Tweede Kamer schaarde zich in het debat op woensdag 21 december unaniem achter dit besluit, maar uitte ook kritiek: het gaat niet snel genoeg en de staatssecretaris neemt onvoldoende regie. Twee moties, ingediend in een voortgezet algemeen overleg op 22 december, werden aan- en overgenomen.

Stand van zaken

Staatssecretaris Van Rijn informeerde de Kamer over de stand van zaken wat betreft het trekkingsrecht. Over de veranderende taken van de ketenpartners, het verdwijnen van taken voor de SVB  en het belang dat de eigen regie door middel van het nieuwe portaal weer veel meer bij de budgethouder moet komen te liggen. Hij gaat nu eerst bekijken wie welke taken krijgt om deze vervolgens juridisch te laten toetsen.

Beheer budgethoudersportaal

De staatssecretaris heeft toegezegd dat hij voor 1 maart 2017 de Kamer zal informeren over het beheer van het portaal. Wie van de ketenpartners bijvoorbeeld een wijziging in het portaal mag vragen en wie hier allemaal mee in moeten stemmen.
De Kamer roept alle partijen (VNG, ZN, SVB) op nu echt samen te gaan werken en eigen belangen naast zich neer te leggen. Dit in het belang van de budgethouder. De staatssecretaris wordt gevraagd toch vooral knopen door te hakken en gebruik te maken van zijn ‘doorzettingsmacht’ wanneer partijen onvoldoende meewerken.

Moties

Mogelijk is er een wetswijziging nodig vanwege de veranderende taken van de SVB. De Tweede Kamer drong erop aan dit proces nu al in gang te zetten. Met het antwoord van Van Rijn dat dit niet mogelijk is, nam de Kamer geen genoegen.
Er volgde daarom een voortgezet algemeen overleg op donderdag 22 december, waarin twee moties werden ingediend.

 • De motie Keijzer vraagt de regering op tijd te beginnen met de wetswijziging die nodig is nu de taken van de SVB veranderen.
  Deze motie is aangenomen
 • De motie Dik-Faber zegt dat de ketenpartijen en de SVB alle informatie en documentatie moeten delen die nodig is om het budgethoudersportaal te kunnen bouwen in. Dit alles binnen de privacywetgeving en aanbestedingsregels.
  Deze motie is door de staatssecretaris overgenomen

Lees de ingediende moties over de voortgang trekkingsrechten
op de website van de Tweede Kamer

Wat vindt Per Saldo?

Per Saldo is blij dat de staatssecretaris nu een duidelijk keus heeft gemaakt voor DSW als bouwer van het portaal. Wij roepen alle ketenpartijen op om samen te werken en kennis te delen zodat het budgethoudersportaal een succes wordt en de eigen regie weer komt waar deze hoort, namelijk bij de budgethouder.

Andere onderwerpen

De Kamerleden maakten van de gelegenheid gebruik door ook aandacht te vragen voor andere onderwerpen.

 • De knelpunten rondom het pgb bij gemeenten.
  Dit wil de staatssecretaris bekijken en bespreken. Hij neemt in het onderzoek dat hij al ging uitvoeren de vraag mee of gemeenten geld overhouden, omdat het aanbod dat zij in zorg in natura doen niet passend is zodat mensen afzien van zorg.
 • De monitor pgb -Zvw
  De resultaten uit dit onderzoek naar knelpunten worden juni of juli 2017 verwacht. Naast de ervaringen van budgethouders zal de nieuw op te richten commissie Indicatiestelling Zvw- pgb daarin ook haar eerste resultaten bekendmaken.
 • Zorgkantoren gaan fraude verhalen op zorgverlener/-aanbieder
  Dit is een belangrijk punt waarover de staatssecretaris aangeeft dat budgethouders die slachtoffer zijn geworden van fraude door hun zorgverleners, hier zelf geen terugvordering meer van krijgen.
 • Huisbezoeken Wlz
  De Kamerleden ontvingen het rapport dat hierover is gemaakt op 21 december. De uitkomsten wijzen op minimale vermoedens van fraude, maar via de pers worden signalen van fraude toch regelmatig naar buiten gebracht. Er wordt daarom afgesproken dat er een apart overleg komt, zodat de Kamer hier uitgebreid bij stil kan staan.
 • Compensatieregeling
  De uitvoering gaat op 1 maart van start. De Kamer vindt dit veel en veel te laat.